Skip to content Skip to navigation menu

Essity Polityka ochrony prywatności

Wersja 7.0, Kwiecień 2023

Essity AB oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (łącznie "Essity" lub "my" lub "nas") są zobowiązane do poszanowania Twoich informacji i poważnie traktują prywatność danych. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Essity zbiera, wykorzystuje, ujawnia, przechowuje i w inny sposób przetwarza informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszych stron internetowych.

1. Kategorie danych osobowych i cele przetwarzania

Metadane

Mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej lub z naszej aplikacji nie podając żadnych danych osobowych na swój temat. W takim przypadku Essity będzie gromadzić tylko następujące metadane wynikające z użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej lub aplikacji:

Strona odsyłająca, dane i czas dostępu, wielkość przesyłanych danych, status transmisji, rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP, system operacyjny i interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Państwa adres IP będzie wykorzystywany w celu umożliwienia Państwu dostępu do naszej strony internetowej lub aplikacji. Gdy adres IP przestanie być potrzebny do tego celu, skrócimy Państwa adres IP usuwając jego ostatni oktet. Metadane, w tym skrócony adres IP, będą wykorzystywane do poprawy jakości i ulepszenia usług na naszej stronie internetowej lub naszej aplikacji poprzez analizę zachowań użytkowników.

Konto

W przypadku założenia konta na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji, mogą zostać Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, wybrane hasło, numer telefonu, dane rachunku bankowego, dane karty kredytowej, adres do wystawiania faktur i adres dostawy, zainteresowanie niektórymi produktami/usługami (dobrowolne), prośba o otrzymywanie emaili marketingowych (dobrowolne). Essity przetwarza takie dane osobowe w celu zapewnienia Państwu funkcjonalności konta, dostarczania materiałów marketingowych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa oraz do analizowania Państwa zainteresowań w celach marketingowych.

Zamówienia na produkty

W przypadku zamówienia produktu za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji, Essity będzie gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe na Państwa temat: dane rachunku, rodzaj i ilość produktów, cena zakupu, data zamówienia, status zamówienia, zwroty produktów, zgłoszenia z zakresu obsługi klienta. Essity przetwarza takie dane osobowe w celu realizacji stosunku umownego i zamówienia produktu, świadczenia usług w zakresie obsługi klienta, przestrzegania zobowiązań prawnych, obrony, zgłaszania i dochodzenia roszczeń prawnych oraz realizacji działań marketingowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Konkursy:

Jeśli wezmą Państwo udział w konkursie, spółka Essity będzie gromadziła i przetwarzała następujące dane osobowe na Państwa temat: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, datę zgłoszenia, fakt zostania zwycięzcą, nagroda, odpowiedź na quiz. Essity przetwarza takie dane osobowe w celu przeprowadzenia loterii, poinformowania zwycięzcy o wygranej, dostarczenia zwycięzcy nagrody, przeprowadzenia imprezy oraz działań marketingowych.

Dane dotyczące zdrowia:

Zamawiając niektóre produkty, Essity może gromadzić i przetwarzać również informacje o stanie zdrowia, co wynika z zamówienia produktu. Dane dotyczące zdrowia są danymi wrażliwymi w rozumieniu GDPR i Essity podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony takich danych wrażliwych zgodnie z wymogami prawnymi. Z zastrzeżeniem zgody, Essity gromadzi i przetwarza dane dotyczące zdrowia wyłącznie w celu realizacji stosunku umownego i zamówienia produktu, świadczenia usług obsługi klienta, przestrzegania zobowiązań prawnych, obrony, ustalania i wykonywania roszczeń prawnych oraz marketingu dostosowanego do potrzeb.

2. Osoby trzecie

• Przesyłanie do usługodawców

Essity może angażować zewnętrznych usługodawców takich jak dostawcy usług internetowych, dostawcy usług marketingowych lub dostawcy usług z zakresu wsparcia informatycznego, występujących w charakterze przetwarzających danych Essity, do świadczenia określonych usług na rzecz Essity. W ramach świadczenia takich usług, zewnętrzni usługodawcy mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych i/lub mogą je przetwarzać.

Od tych zewnętrznych usługodawców wymagamy wdrożenia i stosowania zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

• Inni odbiorcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochronie danych osobowych Essity może przekazywać dane osobowe organom ścigania, organom rządowym, doradcom prawnym, konsultantom zewnętrznym lub partnerom biznesowym. W przypadku fuzji lub nabycia przedsiębiorstwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim uczestniczącym w procesie fuzji lub nabycia.

• Przesyłanie danych osobowych za granicę

Dane osobowe, które gromadzimy lub otrzymujemy na Państwa temat mogą być przesyłane do odbiorców znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim („EOG”) i przetwarzane przez nich. Do krajów tych, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych z perspektywy europejskiego prawa ochrony danych. Inni odbiorcy mogą znajdować się w innych krajach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony z perspektywy europejskiego prawa ochrony danych. Essity zastosuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że transfery danych poza EOG podlegają odpowiedniej ochronie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa o ochronie danych. W odniesieniu do przesyłania danych do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ich ochrony, bazujemy na odpowiednich zabezpieczeniach, takich jak standardowe klauzule dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy, zatwierdzony kodeks postępowania wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy lub zatwierdzone mechanizmy certyfikacji wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami odbiorcy. Mogą Państwo poprosić o przesłanie kopii takich odpowiednich zabezpieczeń, kontaktując się z nami w sposób określony w Punkcie 9 (Kontakt z nami) poniżej.


3. Podstawa prawna przetwarzania

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na następującej podstawie prawnej:

• Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub w kilku konkretnych celach;

• Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

• Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy;

• Przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej;

• Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej;

• Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji przez nas lub przez osobę trzecią uzasadnionych interesów, z wyjątkiem przypadków, gdy nadrzędne znaczenie dla takich interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności jeżeli użytkownik jest dzieckiem;

• Inne właściwe podstawy prawne przetwarzania danych, w szczególności przepisy prawa państwa członkowskiego;

Możemy przetwarzać sensytywne dane osobowe na Państwa temat na następującej podstawie prawnej:

• Udzielili Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie szczególnie chronionych danych osobowych na Państwa temat w jednym lub kilku konkretnych celach;

• Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków i wykonania szczególnych praw Essity lub osoby, której dotyczą dane, w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz ochrony socjalnej;

• Przetwarzanie dotyczy danych osobowych, które są wyraźnie upubliczniane przez osobę, której dane dotyczą;

• Przetwarzanie danych jest niezbędne do określenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w każdym przypadku, gdy sądy działają w ramach swoich uprawnień sądowych;

• Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych

Podanie Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub może być niezbędne do zawarcia z nami umowy lub do otrzymania naszych usług/produktów zgodnie z Państwa zamówieniem, może też być po prostu dobrowolne.

Niepodanie danych osobowych może mieć dla Państwa niekorzystne skutki, np. może uniemożliwić Państwu otrzymanie pewnych produktów i usług. O ile jednak nie zaznaczono inaczej, niepodanie danych osobowych nie niesie ze sobą konsekwencji prawnych dla Państwa.


4. Jakie prawa Państwu przysługują i jak mogą Państwo ich dochodzić?

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na gromadzenia, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Ponadto, mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów marketingowych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawową taryfą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych mają Państwo prawo do: (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych, (ii) żądania poprawienie swoich danych osobowych, (iii) żądania usunięcia Państwa danych osobowych, (iv) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, (v) żądania przenoszenia danych, (vi) sprzeciwiania się przetwarzaniu Państwa danych osobowych (w tym profilowaniu), (vii) sprzeciwiania się automatycznemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

W celu wykonania przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt w sposób wskazany w punkcie 9 (Kontakt z nami) poniżej.

W przypadku reklamacji, przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.


5. Pliki cookie i inne technologie wykorzystywane do śledzenia

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie. Więcej informacji na ten temat znajduje w Polityce w zakresie plików cookie na stronie Cookie Policy.


6. Jak długo przechowujemy Państwa Dane Osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia Państwu zamówionych usług i produktów. Po ustaniu naszych stosunków handlowych, usuniemy Państwa dane osobowe lub zanonimizujemy je, chyba że będą miały zastosowanie ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych (np. do celów podatkowych). Możemy zachować Państwa dane teleadresowe i informacje o Państwa zainteresowaniu naszymi produktami lub usługami przez długi okres czasu, jeśli spółka Essity otrzyma zgodę na przesyłanie Państwu materiałów marketingowych. Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy być zobowiązani do przechowywania pewnych danych osobowych przez okres 10 lat po upływie danego roku podatkowego. Możemy również zachować Państwa dane osobowe po ustaniu stosunku umownego, jeśli Państwa dane osobowe są niezbędne do zachowania zgodności z innymi obowiązującymi przepisami prawa lub jeśli dane osobowe są nam potrzebne do określenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, wyłącznie w zakresie w jakim ich znajomość jest dla nas niezbędna. W miarę możliwości, po ustaniu stosunku umownego, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych tylko do tych celów.

7. Informacje dodatkowe dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych

Odwiedzający, użytkownicy i inne osoby zamieszkujące Stan Kalifornia, Wirginia, Connecticut, Kolorado oraz Utah („Stany uzupełniające”) również podlegają naszej Polityce prywatności dla Stanu uzupełniającego, do której dostęp można uzyskać tutaj.

8. Aktualizacje naszej Polityki prywatności:

Może zajść potrzeba aktualizacji naszej Polityki prywatności. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej.

9. Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw osoby, której dotyczą dane osobowe, albo masz inne pytania do niniejszej Polityki prywatności, przedstaw/prześlij e-mailem swoją prośbę na adres:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Szwecja