Skip to content Skip to navigation menu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

(TERMS OF SALES)
§1 DEFINICJE
Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach sprzedaży, zwanych dalej „Ogólnymi Warunkami”,
terminy, są zdefiniowane w następujący sposób:
Platforma: platforma „eSHOP ESSITY”, dostępnej pod adresem internetowym:
www.sklep.jobst.pl
Minimum Zakupowe: minimalna wartość netto jednego zamówienia, składanego za
pośrednictwem Platformy wynosi 1000 PLN netto.
Przewoźnik: przedsiębiorca świadczący usługę przewozu Produktów.
Wszelkie wyrażenia występujące w niniejszej polityce prywatności rozpoczynające się dużą literą
należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Platformy.
1. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.1. Ceny Produktów zamieszczone na Platformie podawane są w złotych polskich i są cenami
netto. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Ceny są dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników
1.2. Produkty podlegają sprzedaży według ceny obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia,
przy uwzględnieniu ewentualnych rabatów wynikających ze stosowanej przez Sprzedawcę
polityki handlowej.
1.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych
oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny Produktu w
Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji
promocyjnych lub wyprzedaży.
1.4. Klient zobowiązuje się do zapłaty za zakupione Produkty w terminie 60 dni licząc od daty
wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę
uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
1.5. W razie nieuregulowania przez Klienta zapłaty za dostawę Produktów w terminie 60 dni od
dnia wystawienia faktury Sprzedawca ma prawo do wstrzymania dostaw do czasu pełnego
uregulowania należności.
2. DOSTAWA PRODUKTU
2.1. Dostawa Produktu realizowana jest za pośrednictwem kuriera.
2.2. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Polski.
2.3. Koszt dostawy Produktu jest pokrywany przez Sprzedawcę.

2.4. Termin dostawy Produktu jest uzależniony od miejsca dostawy oraz rodzaju Produktu:
• Produkty do kompresjoterapii marki JOBST, stworzone na indywidualne zamówienie Klienta
(produkty „spersonalizowane”, dostosowane do indywidualnych potrzeb Pacjenta, który będzie
je użytkował) – standardowy termin dostawy wynosi 14 dni,
• Produkty do kompresjoterapii marki JOBST, dostępne w regularnej sprzedaży (o
standardowych parametrach)
o Oferta podstawowa - standardowy termin dostawy wynosi 7 dni
o Oferta uzupełniająca – standardowy termin dostawy wynosi 8 tygodni
2.5. Klient otrzymuje na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji informację o tym, że
zamówiony Produkt został wysłany wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu
dostawy.
2.6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
Sprzedawca zapewnia dostarczenie zamówionego Produktu należycie zapakowanego w
warunkach zapewniających jego integralność, jakość oraz bezpieczeństwo stosowania.
2.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w
jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one
spowodowane odmową przyjęcia przesyłki albo podaniem przez Klienta błędnego adresu
dostawy.
2.8. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego Produktu. W przypadku, gdy przesyłka
zawierająca zamówiony Produkt nie może zostać poprawnie doręczona z przyczyn
obciążających Klienta (w szczególności z powodu podania błędnego adresu dostawy lub
odmowy przyjęcia przesyłki), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta
kosztami kolejnej dostawy Produktu w wysokości i na zasadach określonych przy składaniu
Zamówienia.
2.9. Przy odbiorze Produktu Klient powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan
opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia opakowania Klient powinien
w obecności kuriera sporządzić odpowiedni protokół oraz zawiadomić o tym fakcie
Sprzedawcę na adres e-mail: medical.zamowienia@essity.com. Jeśli Produkt wygląda na
uszkodzony, Klient nie powinien przyjmować przesyłki.
3. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU
3.1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z wadami Produktu.
3.2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia).
3.3. Reklamację dotyczącą Produktu Klient może złożyć poprzez wypełnienie formularza
reklamacji (dostępnego on-line na Koncie), wydrukowanie i wysłanie go wraz z Produktem
na adres:
Essity Poland Sp. z o.o.
Reklamacja JOBST
ul. Puławska 435a
02-801 Warszawa
3.4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od
wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na
wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie. Wyłącza się uprawnienia, o których
mowa w art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego.
3.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania tego Produktu Klientowi. Klient
może wykonać uprawnienia, o których mowa powyżej, w terminie 1 roku od dnia
stwierdzenia wady fizycznej Produktu.
3.6. W przypadku wad prawnych Produktu, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostarczenia
Produktu wolnego od wad, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie, w terminie 1
roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział
się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym
orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
3.7. Sprzedawca dokona rozpatrzenia reklamacji i powiadomi Klienta o jego wyniku w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania, w formie pisemnej bądź elektronicznej (na podany przez
Klienta adres e-mail).
3.8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca ponownie przesyła Klientowi, na
swój koszt, Produkty wolne od wad. Termin zwrotu zależy do polityki dostawcy usług
płatności w zależności od metody płatności (opisanej w punkcie 5 Regulaminu).
3.9. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Klient może złożyć odwołanie od
reklamacji. Sprzedawca rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie
14 dni kalendarzowych, liczonym od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.
4. REKLAMACJE DOTYCZĄCE BŁĘDNEJ DOSTAWY
4.1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z błędną dostawą polegającą
na:
4.1.1. dostarczeniu błędnej ilości Produktów (braki produktowe / nadwyżka w dostawie),
4.1.2. dostarczeniu błędnego produktu (niezgodnego z Zamówieniem).
4.2. Reklamacje dotyczące błędnej dostawy Klient może złożyć poprzez wysłanie wiadomości
na adres e-mail: medical.zamowienia@essity.com, zawierającej:
4.2.1. numer Zamówienia,
4.2.2. numer faktury,
4.2.3. imię i nazwisko Klienta składającego reklamację,
4.2.4. adres do korespondencji lub adres e-mail,
4.2.5. opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających
reklamację;
4.3. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej błędnej dostawy przez Sprzedawcę
Strony ustalają dalszy sposób procedowania reklamacji (w zależności od tego na czym
polegał błąd dostawy).
4.4. W przypadku zwrotu nadwyżek w dostawie / błędnie wysłanych Produktów przez Klienta
(zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Strony w trybie punktu 4.3. Regulaminu)
zwracany Produkt nie może być uszkodzony (co dotyczy również opakowania).
4.5. Reklamacje dotyczące błędnej dostawy powinny być złożone w ciągu 2 tygodni od dnia
otrzymania dostawy.