Skip to content Skip to navigation menu

REGULAMIN PLATFORMY
eSHOP ESSITY
(TERMS OF USE)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.            Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne zasady i warunki sprzedaży produktów marki JOBST znajdujących się w portfolio ESSITY POLAND sp. z o.o., która dokonywana jest za pośrednictwem platformy „eSHOP ESSITY” (zwanej dalej: „Platformą”), dostępnej pod adresem internetowym: www.sklep.jobst.pl, oraz zasady i warunki świadczenia usług drogą elektronicznych.

1.1.            Platforma „eSHOP ESSITY” jest platformą teleinformatyczną, której operatorem jest ESSITY POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 435A (02-801 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427360, NIP: 5252534850, REGON: 146234897, kapitał zakładowy: 20.155.000,00 złotych.

1.2.            Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o produktach publikowane na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) („Kodeks cywilny”), a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

1.3.            Platforma jest narzędziem udostępnianym wyłącznie w ramach współpracy B2B i może być wykorzystywana wyłącznie przez przedsiębiorców, którzy zawierają umowę sprzedaży (kupna) bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, która posiada dla nich charakter zawodowy. Wyłączone jest korzystanie z Platformy przez konsumentów oraz podmioty, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego.

1.4.  DEFINICJE:

1.4.1.      Formularz Rejestracji – interaktywny formularz udostępniany za pośrednictwem Platformy umożliwiający założenie Konta.

1.4.2.      Formularz Zamówienia – formularz udostępniany za pośrednictwem Platformy, umożliwiający Usługobiorcom składanie Zamówień.

1.4.3.      Helpdesk – wsparcie świadczone Usługobiorcy przez Dział Obsługi Klienta ESSITY POLAND Sp. z o.o. w zakresie korzystania z Platformy, dostępne pod adresem e-mail: medical.zamowienia@essity.com.

1.4.4.      Klient – Usługobiorca, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5.      Konto – funkcjonalność Platformy oznaczona indywidualną nazwą (identyfikatorem lub adresem email) i zabezpieczona hasłem podanym przez Usługobiorcę, zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorców oraz dane podane przez Usługobiorców.

1.4.6.      Produkty –produkty do kompresjoterapii marki JOBST, stworzone na indywidualne zamówienie Klienta (produkty „spersonalizowane”, dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta, który będzie je użytkował) lub dostępne w regularnej sprzedaży (o standardowych parametrach).

1.4.7.      Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.

1.4.8.      Sprzedawca lub Usługodawca – ESSITY POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 435A (02-801 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427360, NIP: 5252534850, REGON: 146234897, kapitał zakładowy: 20.155.000,00 złotych.

1.4.9.      Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm., dalej również jako: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

1.4.10.  Usługobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, posiadająca Konto.

1.4.11.  Użytkownik – osoba fizyczna, która wyświetla stronę internetową sklep.jobst.pl stanowiącą adres internetowy, pod którym prowadzona jest Platforma.

1.4.12.  Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą umowy, której przedmiotem jest zakup Produktów.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1.1.            Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

1.2.            Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania na Platformę treści zabronionych przez prawo lub naruszających dobre obyczaje.

1.3.            Zabronione jest zakłócanie funkcjonowania Platformy (w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń) oraz podejmowanie działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam).

1.4.            Usługobiorca/Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania na Platformę danych zgodnych ze stanem faktycznym.

1.5.            Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie  Użytkownika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej, zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Użytkownika z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

1.6.            Treści publikowane na Platformie nie stanowią porad o charakterze medycznym, nie stanowią diagnozy, nie mogą być podstawą diagnozy ani zaleceń w zakresie leczenia.

 1. REJESTRACJA

2.1.            Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta. Rejestracja jest dobrowolna, jednakże jest wymagana do złożenia Zamówienia.

2.2.            Rejestracja umożliwia:

2.2.1.      wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

2.2.2.      składanie Zamówień przy wykorzystaniu wprowadzonych uprzednio danych;

2.2.3.      przeglądanie historii Zamówień;

2.2.4.      korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych Usługobiorcom.

2.3.            Rejestracja wymaga wypełnienia Formularza Rejestracyjnego i podania wymaganych danych: numeru SAP klienta (konto na Platformie może być założone jedynie jeśli Klientowi został nadany numer SAP); imienia i nazwiska użytkownika (użytkownik = osoba, która będzie korzystać z Platformy); nazwy firmy oraz danych teleadresowych.

2.4.            Po wysłaniu formularza rejestracyjnego (poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj”) i jego weryfikacji Dział Obsługi Klienta Essity Poland, użytkownik otrzyma dane do logowania (login oraz hasło).

2.5.            W trakcie wypełnienia Formularza Rejestracyjnego Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym.

2.6.            Usługobiorca może korzystać z Konta po zalogowaniu poprzez podanie otrzymanego podczas Rejestracji adresu e-mail (login) oraz hasła.

2.7.            W przypadku, gdy Usługobiorca utraci hasło dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, Usługobiorca powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zamieszczony na stronie logowania Platformy, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.

2.8.            Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto.

2.9.            Usługobiorca, który dokonał rejestracji może w każdej chwili zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: medical.zamowienia@essity.com.

 1. DOBÓR PARAMETRÓW PRODUKTÓW, SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1.            Ze względu na to, że Produkty zamawiane za pośrednictwem Platformy mogą mieć charakter „spersonalizowany”, kluczowe jest podanie przez Klienta właściwych parametrów Produktu, tak aby Produkt dostosowany był do potrzeb konsumenta, który będzie go docelowo użytkował.

3.2.            Aby pomóc Klientom określić parametry Produktu, Sprzedawca udostępnia na Platformie niezbędne informacje oraz instrukcje dotyczące sposobu dokonywania pomiarów konsumenta.

3.3.            Prawidłowe dokonanie przez Klienta pomiarów konsumenta jest kluczowe, aby Produkt mógł prawidłowo spełniać swoją funkcję.

3.4.            Klient odpowiada za prawidłowe zebranie pomiarów od konsumenta, zaś Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Produktu spełniającego parametry podane przez Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy pomiar konsumenta, jak również za nieprawidłowe dopasowanie Produktu będące konsekwencją nieprawidłowego pomiaru.

3.5.            Usługobiorca może składać Zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na Platformie.

3.6.            W celu złożenia Zamówienia należy:

3.6.1.      zalogować się na swoje Konto;

3.6.2.      dokonać wyboru Produktów będących przedmiotem Zamówienia, dostępnych w regularnej sprzedaży (tj. produktów o standardowych parametrach) albo podać parametry niezbędne do stworzenia produktów „spersonalizowanych” (dostępnych na indywidualne zamówienie);

3.6.3.      kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

3.6.4.      wybrać sposób dostawy (dostarczenia produktów objętych Zamówieniem);

3.6.5.      podać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa, a także numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru Zamówienia;

3.6.6.      dokonać wyboru formy płatności;

3.6.7.      kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;

3.7.            Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę oznacza złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

3.7.1.      Wypełniając Formularz Zamówienia i podając parametry niezbędne do stworzenia produktów „spersonalizowanych”, Usługobiorca może dodatkowo podać dane identyfikujące konsumenta, dla którego przeznaczony jest spersonalizowany Produkt. Podanie danych identyfikujących konsumenta ma za zadanie ułatwić Usługobiorcy identyfikację konsumentów, dla których przeznaczone są Produkty.

3.7.2.      Podanie danych identyfikujących konsumenta, o których mowa w pkt 3.7.1. powyżej nie jest wymagane dla realizacji Zamówienia (to Usługobiorca decyduje czy chce podać dane czy lunie). Jeżeli Usługobiorca nie chce podawać danych konsumenta, to w miejsce rzeczywistych danych konsumenta Usługobiorca może wpisać ciąg dowolnie wybranych liter lub cyfr (tak aby system informatyczny Platformy nie zablokował składania Zamówienia).

3.8.            Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji zostanie wysłana specyfikacja Zamówienia (potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Usługodawcę, które nie jest jednak równoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji).

3.9.            W przypadku, gdy Usługodawca w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę nie poinformuje Usługobiorcy – na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w trakcie Rejestracji – że realizacja Zamówienia nie jest możliwa, Zamówienie poczytuje się za przyjęte do realizacji (w takim przypadku umowa sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta z upływem 5 dni od dnia złożenia Zamówienia). W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji a wszelkie uiszczone płatności za Zamówienie, które nie zostało przyjęte do realizacji zostaną niezwłocznie zwrócone Usługobiorcy zgodnie z postanowieniami części 9 Regulaminu.

3.10.        Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej i uzyskuje możliwość pobrania faktury z Konta w formie elektronicznej po przygotowaniu Produktów do wysyłki.

3.11.        Usługodawca zastrzega, że w przypadku Zamówienia już złożonego, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe.

 1. PŁATNOŚCI

4.1.            Zgodnie z interfejsem użytkownik wprowadza numer PO (Purchase Order). Płatność, co do formy oraz terminu następuje zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie/ kontrakcie. Użytkownik musi zatwierdzić, że akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży (Terms of Sales).

4.2.            Każda płatność zrealizowana przez Klienta do momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, stanowi przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.

 1. ZWROT NALEŻNOŚCI NA RZECZ USŁUGOBIORCY/KLIENTA

5.1.            Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż :

5.1.1.      w ciągu 14 dni w przypadku nieprzyjęcia przez Usługodawcę złożonej przez Usługobiorcę oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu;

5.1.2.      w ciągu 30 dni w przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej Produktu i braku możliwości wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu.

5.2.            Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności w tej samej formie płatności, której użyto przy zakupie Produktu.

 1. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

6.1.            Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące osobom, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu dostępne są w Polityce prywatności i plików cookies.

 1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1.            Usługodawca świadczy następujące Usługi Elektroniczne:

7.1.1.      Udostępnianie Użytkownikom strony startowej Platformy;

7.1.2.      Umożliwienie Użytkownikom skorzystania z Formularza Rejestracji;

7.1.3.      Umożliwienie Użytkownikom skorzystania z formularza zwrotu;

7.1.4.      Umożliwienie Usługobiorcom złożenia Zamówienia (przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia);

7.1.5.      Prowadzenie Konta;

7.1.6.      Udostępnianie Użytkownikom oraz Usługobiorcom Regulaminu i Polityki prywatności oraz plików cookies.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

8.1.            Odpłatność:

8.1.1.      Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

8.2.            Okres, na jaki umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zostaje zawarta:

8.2.1.      Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do strony startowej Platformy zostaje zawarta z chwilą, gdy Użytkownik wyświetli stronę startową Platformy. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawierana jest na czas przeglądania strony startowej Platformy (tj. do czasu zamknięcia tej strony internetowej).

8.2.2.      Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi skorzystania z Formularza Rejestracji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypełnienia i przesłania Formularza Rejestracji przez Użytkownika.

8.2.3.      Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi skorzystania z formularza zwrotu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypełnienia i przesłania formularza zwrotu przez Użytkownika.

8.2.4.      Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę.

8.2.5.     Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą utworzenia Konta. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.

8.2.6.      Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia strony internetowej. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawierana jest na czas przeglądania strony internetowej (tj. do czasu zamknięcia strony internetowej).

8.3.            Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy:

8.3.1.      Komputer albo tablet, albo smartfon Android lub iOS z dostępem do Internetu.

8.3.2.      Dostęp do poczty elektronicznej.

8.3.3.   Przeglądarka internetowa: aktualna wersja przeglądarki Safari, Mozilla FireFox lub Google Chrome.

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

9.1.            Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

9.1.1.      Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta).

9.1.2.      Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: medical.zamowienia@essity.com lub też pisemnie na adres: ESSITY POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 435A (02-801 Warszawa).

 1. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH ORAZ POZOSTAŁE REKLAMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PLATFORMY – NIEDOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY

10.1.        Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy:

10.1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Platformy oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: medical.zamowienia@essity.com lub też pisemnie na adres: ESSITY POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 435A (02-801 Warszawa).

10.1.2.   W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.

10.1.3.   Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

10.1.4.   Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.1.5.   Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Użytkownika.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.        Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są zgodnie z prawem polskim.

11.2.        W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

11.3.        Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym logo Platformy), układu i kompozycji stron internetowych Platformy, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej (w szczególności zabronione jest kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć, oraz znaków towarowych zamieszczonych na Platformie), bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy.

11.4.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i przepisów, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11.5.        Zmiana Regulaminu:

11.5.1.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

11.5.2.   Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia

11.5.3.   Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia Zamówienia.

11.5.4.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11.6.        Rozstrzyganie sporów:

11.6.1.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również między Sprzedawcą a Klientem zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).

11.7.        Obowiązywanie Regulaminu

11.7.1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.